NEOBAKA
NEOBAKA公式 NEOBAKA
チャンネル概要 (2024-05-24現在)
チャンネル登録者数 137,000
総再生回数 4,937,105
2024年5月
種別 本数 再生数
動画 - -
プレミア 1 491,939
ライブ 1 106,801
総数 2 598,740
2024年4月
種別 本数 再生数
動画 - -
プレミア 2 288,967
ライブ 1 72,161
総数 3 361,128
2024年3月
種別 本数 再生数
動画 5 779,196
プレミア 2 361,913
ライブ - -
総数 7 1,141,109
2024年2月
種別 本数 再生数
動画 4 416,057
プレミア 1 137,492
ライブ - -
総数 5 553,549
2024年1月
種別 本数 再生数
動画 1 57,599
プレミア 1 74,387
ライブ 1 74,814
総数 3 206,800
2023年12月
種別 本数 再生数
動画 - -
プレミア - -
ライブ 1 56,149
総数 1 56,149
2023年11月
種別 本数 再生数
動画 - -
プレミア 1 163,523
ライブ - -
総数 1 163,523
2023年9月
種別 本数 再生数
動画 - -
プレミア 1 83,580
ライブ - -
総数 1 83,580
2023年7月
種別 本数 再生数
動画 - -
プレミア 2 266,813
ライブ - -
総数 2 266,813
2023年5月
種別 本数 再生数
動画 - -
プレミア 1 211,044
ライブ - -
総数 1 211,044
2023年4月
種別 本数 再生数
動画 - -
プレミア 1 995,198
ライブ - -
総数 1 995,198
2022年12月
種別 本数 再生数
動画 1 175,492
プレミア - -
ライブ - -
総数 1 175,492
2022年7月
種別 本数 再生数
動画 1 119,316
プレミア - -
ライブ - -
総数 1 119,316